Μεταπτυχιακό

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Α΄ Εξαμήνου

Περισσότερα

Β' Εξαμήνου

Περισσότερα

Γ' Εξαμήνου

Περισσότερα

Πτυχιακή

Περισσότερα

Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου

 

1. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (Υ) 3 ώρες / εβδομάδα

Περίγραμμα ενότητας

   • Εισαγωγή στη φύση και τη θεωρία της παιδαγωγικής γνώσης, στην αναζήτηση πληροφοριών και στα ενδεδειγμένα πρότυπα επιστημονικής έρευνας

   • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνα

   • Θεωρητικό εννοιολογικό πλαίσιο

   • Προσδιορισμός σκοπού έρευνας

   • Τύποι ποσοτικών και ποιοτικών σχεδίων έρευνας

   • Ερευνητικός Σχεδιασμός

   • Στοιχεία Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής

   • Ποσοτική και Ποιοτική προσέγγιση (εθνογραφική, αφηγηματική έρευνα, έρευνα δράσης)

   • Διαφορές των δύο προσεγγίσεων

   • Καθορισμός ερευνητικού προβλήματος

   • Βιβλιογραφική ανασκόπηση

   • Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων ή υποθέσεων

   • Κλίμακες μέτρησης

   • Αξιοπιστία και Εγκυρότητα

   • Κύριες μέθοδοι συλλογής δεδομένων: εργαστήρια πρακτικών εφαρμογών σχετικά με τις διάφορες μεθόδους έρευνας, όπως βιβλιογραφικές έρευνες, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, παρατήρηση κ.λπ.

   • Ανάλυση Δεδομένων Ποσοτικής Έρευνας και Εξαγωγή Συμπερασμάτων

   • Ανάλυση Δεδομένων στην Ποιοτική Έρευνα και Εξαγωγή Συμπερασμάτων

   • Συγγραφή ερευνητικής έκθεσης

   • Θέματα Δεοντολογίας στην Εκπαιδευτική Έρευνα

 

2. Εκπαιδευτική Διοίκηση και Διοίκηση Σχολικών Οργανισμών (Υ) 3 ώρες / εβδομάδα

Περίγραμμα ενότητας

 • Να γνωρίσουν τις βασικές παιδαγωγικές και οικονομικές Θεωρίες με βάση τη σχέση της εκπαίδευσης και οργάνωσης στις σύγχρονες κοινωνίες.

 • Να εξοικειωθούν με τις οργανωτικές και διοικητικές ομοιότητες και διαφορές οικονομικής μονάδας και σχολικής μονάδας.

 • Να εξοικειωθούν με διεργασίες ανάλυσης -σύνθεσης και προγραμματισμού θεσμοθέτησης και οργάνωσης εκπαιδευτικών θεσμών, σχολείων ιδρυμάτων, στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 • Να γνωρίσουν Πρότυπα διοίκησης στην εκπαίδευση.

 • Να γνωρίζουν Διευθυντικές δραστηριότητες στον τομέα της εκπαίδευσης.

 • Να γνωρίζουν και να εξοικειωθούν με τη σχολική ιεραρχία και το ρόλο του εκπαιδευτικού στην πυραμίδα της επαγγελματικής ιεραρχίας.

 • Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με το σχολικό και εκπαιδευτικό μάνατζμεντ.

 • Να κατανοήσουν την ύπαρξη και το ρόλο παραγόντων στην λήψη αποφάσεων για την εκπαίδευση και τη σχολική μονάδα.

 • Να μετασχηματίζουν σε κατάλληλες συνθήκες θεωρητικά διοικητικά μοντέλα σε εφαρμόσιμα.

 • Να εξοικειωθούν με τη δομή, οργάνωση και λειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος μέσα από τις επιχειρούμενες μεταρρυθμίσεις.

 • Να εξοικειωθούν με τα εκπαιδευτικά μοντέλα της Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης.

 • Να εξοικειωθούν με τη σχολική νομοθεσία και το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.

 

3. Διασφάλιση Ποιότητας (Υ) 3 ώρες / εβδομάδα

Περίγραμμα ενότητας

 • Να κατανοήσουν τον όρο Ολικός Έλεγχος Ποιότητας (ΟΕΠ) και τις παραμέτρους που τον επηρεάζουν.

 • Να χρησιμοποιούν εργαλεία αυτοαξιολόγησης για τη διάγνωση των χαρακτηριστικών της ποιότητας.

 • Να κατανοήσουν τον όρο Διαχείριση ή Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) στην εκπαίδευση τις παραμέτρους που τον επηρεάζουν.

 • Να αναγνωρίσουν την ιδιαίτερη σημασία της διασφάλισης της ποιότητας στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και την αναγκαιότητα της πορείας προς την «ΑΡΙΣΤΕΙΑ».

 • Να κατανοήσουν τον όρο Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ).

 • Να κατανοήσουν την έννοια της Συνεχούς Βελτίωσης (ΣΒ) στην εκπαίδευση.

Να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ένα προϊόν / μία υπηρεσία ποιότητας (εκπαίδευση) [(συμπεριλαμβάνοντας την ανάλυση αστοχίας και

 • αποτελεσμάτων (FMEA)].

 • Να κατανοήσουν τον όρο Διαχείριση ή Διοίκηση Ολικής Ποιότητας καθώς και στα λοιπά εφαρμοζόμενα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ).

 • Να γνωρίζουν τα μοντέλα και τα βραβεία ολικής ποιότητας (πχ, EFQM, Deming).

 • Να εφαρμόσουν τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία και τεχνικές (καταιγισμός ιδεών, διάγραμμα συγγένειας, διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος, συγκριτική παρουσίαση με συστήματα αναφοράς, διάγραμμα ελέγχου, ιστόγραμμα, διάγραμμα Pareto, και διάγραμμα διασκόρπισης).

 • Να αποκτήσουν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική γνώση των προτύπων ποιότητας International Standards Organization (ISO) και ειδικότερα για τα δύο πιο σημαντικά και επιτυχημένα συστήματα ISO (ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005).

Να μετρούν, να υπολογίζουν, να αναλύουν και να υπολογίζουν το κόστος για την ποιότητα, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα να λάβει χώρα ένας μεγάλος αριθμός αστοχιών διαφορετικής προέλευσης και να εφαρμόσουν τις διάφορες τεχνικές για βελτιστοποίηση του κόστους για την ποιότητα (περιορισμός κόστους με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας).