Μεταπτυχιακό

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Α΄ Εξαμήνου

Περισσότερα

Β' Εξαμήνου

Περισσότερα

Γ' Εξαμήνου

Περισσότερα

Πτυχιακή

Περισσότερα

Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου

 

1. Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολικό Περιβάλλον (Υ) 3 ώρες / εβδομάδα

Περίγραμμα ενότητας

   • Οι πολιτιστικές, κοινωνικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις της μάθησης και της συμπεριφοράς

   • Βασικές θεωρίες και στοιχεία της νεανικής εγκληματικότητας στην Ελλάδα (Ο ρόλος των στρατηγικών διαχείρισης της συμπεριφοράς και τις θεωρίες στις οποίες στηρίζονται

   • Η συμβολή της αποτελεσματικής διδασκαλίας και μάθησης στη δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος στην τάξη

   • Οι στρατηγικές στήριξης των εκπαιδευτικών από τα διευθυντικά στελέχη της εκπαίδευσης προκειμένου να αντιμετωπίσουν διασπαστικές συμπεριφορές στην τάξη τους

   • Η ανάπτυξη αποτελεσματικών διαπραγματευτικών δεξιοτήτων για την επίλυση των συγκρούσεων με ενήλικες

   • Η διερεύνηση της διαδικασίας αναθεώρησης των κωδίκων και της ανάπτυξης νέων πολιτικών συμπεριφοράς στο σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

   • Θετική διαχείριση της συμπεριφοράς στο σχολείο: συγκρούσεις, θυμός και βίαιες/επιθετικές συμπεριφορές, εκφοβισμός/κυβερνοεκφοβισμός, διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων και επικίνδυνων συμπεριφορών

   • Διαχείριση σχολικής τάξης: διαμόρφωση αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος, προσαρμογή της διδασκαλίας στις ατομικές, γνωστικές και ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες των μαθητών, ανάγκη πρόληψης και αντι-μετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς, κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες ως παράγοντας πρόβλεψης των προβλημάτων συμπεριφοράς

   Παιδιά και έφηβοι σε κίνδυνο: διαταραχές στην ανάπτυξη και αποκλίνουσες συμπεριφορές, παράγοντες πρόβλεψης και μορφές αποκλίνουσας συμπεριφοράς, εικόνα του σώματος και προσαρμογή, νευρική ανορεξία και βουλιμία, έφηβοι- γονείς

 

2. Ανάπτυξη και Διαχείριση Καινοτομιών στην Σχολική Μονάδα (Υ) 3 ώρες / εβδομάδα

Περίγραμμα ενότητας

 • Βασικές θεωρίες, έννοιες, μοντέλων, πρακτικών εργαλείων και μεθόδων από τον χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, διαχείριση της καινοτομίας, της εμπορίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, δυναμικό ανθρώπινων πόρων, οργάνωση και έλεγχος

 • Ορισμός της καινοτομίας. Είδη καινοτομίας. Η καινοτομία σε επίπεδο οργανισμού

 • Σπουδαιότητα της καινοτομίας. Τεχνολογία, ΤΠΕ και καινοτομία. Αποκεντρωτικές τάσεις για την προώθηση καινοτομιών 

 • Δημιουργία ανάλογου σχολικού κλίματος για αλλαγή και καινοτομίες. Οι σχέσεις των μαθητών, εκπαιδευτικών και οι σχολικοί χώροι 

 • Βασικοί παράγοντες που θα επηρεάσουν την εκπαίδευση στο μέλλον

Παρουσίαση και ανάλυση τρόπων δημιουργίας σχολικού κλίματος, τα είδη καινοτομίας και οι βασικοί τρόποι με τους οποίους ένας εκπαιδευτικός ηγέτης μπορεί να διαχειριστεί την αλλαγή

 • Δημιουργία κοινού συστήματος αξιών και πεποιθήσεων (ειλικρίνεια, συναδελφικότητα, εμπιστοσύνη, συναίνεση, συμμετοχικότητα, ανάληψη ευθύνης και ρίσκων, συνεχής έρευνα και πειραματισμός, επιμονή προς την τελειότητα)

 • Στρατηγικές και μέθοδοι για την αναγνώριση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων ατόμων και ομάδων

 • Εξασφάλιση απαραίτητων πόρων και πηγών

 • Επίδειξη επιθυμητής συμπεριφοράς από μέρους του ηγέτη (πρότυπο)

 • Πώς θα επηρεασθούν οι σχέσεις με τους συναδέλφους, τους ανωτέρους και τους υφισταμένους

 • Παράγοντες που επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην αλλαγή και εντοπίζονται σε διαφορετικά επίπεδα (ατομικό, οργανωσιακό, συστημικό) και πιθανές (και αναμενόμενες) αντιστάσεις στην αλλαγή,

 • Ανάπτυξη σεναρίων μέσω διαφόρων τεχνικών (Delphi) 

 • Εναλλακτικές παιδαγωγικές μορφές Μετασχηματισμού, Φάσεις καινοτομίας: Α΄ Σύλληψη και στρατηγικός σχεδιασμός καινοτομιών. Πώς μετατρέπουμε δημιουργικές ιδέες σε πραγματικές καινοτομίες; Δημιουργία σχεδίων δράσης Β΄ Υλοποίηση, αξιολόγηση, διάχυση και καθιέρωση καινοτομιών

 • Αποτελεσματικότητα κι αξιολόγηση καινοτομιών. Παραδοσιακές κι εναλλακτικές προσεγγίσεις αξιολόγησης 

 • Μελέτες σχετικών ερευνών για το σχολικό περιβάλλον και των καλών καινοτόμων πρακτικών απ’ όλον τον κόσμο και εκπόνηση σεναρίων εισαγωγής καινοτομιών στο Ελληνικό σχολείο καθώς και της πειραματικής εφαρμογής τους

 • Μέτρηση του βαθμού καινοτομικότητας σχολικής μονάδας. δυνατότητες περιορισμοί

Θέματα δεοντολογίας

 

3. Αξιολόγηση - Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας (Υ) 3 ώρες / εβδομάδα

Περίγραμμα ενότητας

 • Θεωρητικές διαστάσεις της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης στον 21ο Αιώνα. Βασικές αρχές που διέπουν τις σύγχρονες μορφές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και συστήματα αξιολόγησης

 • Είδη και μορφές αξιολόγησης: διαγνωστική, αρχική/προβλεπτική- διαμορφωτική/συνεχής - αθροιστική/ευέλικτη αξιολόγηση, εξωτερική - εσωτερική, τυπική-άτυπη αξιολόγηση, κριτηριακή αξιολόγηση. Επίπεδα αξιολόγησης: εκπαιδευτικό σύστημα/διοίκηση, εκπαιδευτικές μονάδες, διδάσκοντες, εκπαιδευόμενοι

 • Αρχές αξιολογικών μοντέλων: Η αξιολόγηση ως μέσο για την επίτευξη προκαθορισμένων εκπαιδευτικών στόχων. Καθορισμός σκοπού, αντικειμένου και κριτηρίων αξιολόγησης

 • Ζητήματα αξιολόγησης: επίδοσης μαθητών, σχολικής μονάδας, εκπαιδευτικού έργου

 • Εκπαιδευτικών συστημάτων, αναλυτικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικού προσωπικού (Διευθυντών, Σχολικών Συμβούλων, Εκπαιδευτικών κ.λπ.), καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων διδασκαλίας

 • Σχέση εκπαιδευτικής αξιολόγησης και εκπαιδευτικής πολιτικής. Η αναγκαιότητα της αξιολόγησης στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Διεθνείς εκπαιδευτικές αξιολογήσεις (TIMMS, PISA)

 • Συμμετοχικές μορφές αξιολόγησης: Η περίπτωση της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Μοντέλα και οργάνωση της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία για τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας

 • Θέματα δεοντολογίας και εγκυρότητας της αξιολογικής διαδικασίας

Συστήματα Αξιολόγησης