Προσωπικό

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Τη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων αναλαμβάνουν μέλη Ε.Π. α) Του Παιδαγωγικού Τμήματος ή άλλων Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ.
β) Ε.Π. ή ΔΕΠ άλλων Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων ή και μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της αλλοδαπής εξειδικευμένα στο αντικείμενο του ΠΜΣ.
γ) Ερευνητές από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή στελέχη άλλων φορέων οι οποίοι διαθέτουν Διδακτορικό Δίπλωμα.
δ) Επιστήμονες οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του ΠΜΣ.